Metsätaloussuunnitelmassa esitetään metsän käyttö- ja hakkuutoimenpiteet. Kajaanin kaupungin esillä oleva (UPM:n laatima) metsätaloussuunnitelma 2016-2025 on yli 3000 sivuinen. Suunnitelman esittelytilaisuudessa(5.10.2016) kaupungin metsätalousinsinööri Alpo Härkönen ja kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen sanoivat suoraan, etteivät ole lukeneet nyt nähtävillä olevaa metsäsuunnitelmaa kokonaisuudessaan kertaakaan läpi. Suunnitelma on puuston iän mukaan laadittu hakkuusuunnitelma, jossa lähes kaikki “korjuukypsä” metsä on merkitty pääte-, eli avohakattavaksi. Esillä oleva suunnitelma on talouden sanelema, eikä se alunperin ole ottanut ollenkaan huomioon luontoarvoja tai kaupunkilaisten virkistyskäyttöä.

Härkösen ja Säkkisen mukaan “metsäsuunnitelma ei vastaa aiottuja toimenpiteitä, eikä sen ole tarkoituskaan”(5.10.2016). Miksi puutteeliseti valmisteltu suunnitelma, johon ei olla perehdytty ja jota ei aiota toteuttaa, on julkisesti nähtävillä ja kuultavilla? Tämä menettelytapa ei ole oikein. Kaupunkilainen ei voi tietää mihin ottaa kantaa, eikä mitä kaupunki todella yhteisten metsiemme suhteen aikoo. Ympäristöteknisen lautakunnan hyväksyttäväksi tulevan metsäsuunnitelman tulee olla selkeä, sitova ja toteutuskelpoinen. Julkisyhteisönä Kajaanin kaupungin on pystyttävä tekemään suunnitelmansa huolellisesti ja läpinäkyvästi.  Tämä koskee myös yhteisten metsiemme käyttöä.

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Kajaanin kaupunki on suuri metsänomistaja(7000ha) ja sillä on merkittävä mahdollisuus ja vastuu arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisessä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Pitkäjänteisessä metsien käytön suunnittelussa täytyy ottaa huomioon laajempien kokonaisuuksien, erilaisten eliympäristöjen ja ekologisten käytävien elinvoimaisuus, arvokkaiden elinympäristöjen suojelu, sekä hyvinvointia tukevan virkistyskäytön mahdollisuudet. Esitämme Kajaanin metsien FSC-sertifointia. Kansainvälinen FSC edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa.

Luonnon monimuotoisuus heikkenee, elinympäristöt pirstaloituvat ja kapenevat maailman laajuisesti. Pelkän talouden sanelemat päätökset, voivat olla lyhytnäköisiä ja ennalta-arvaamattoman tuhoisia. Tänään tehtyjen hakkuupäätösten seuraukset vaikuttavat pitkään, sukupolvien päähän.

Kajaanissa 30.10.2016
Vaara-kollektiivi
Elsa Lankinen


Kuvat: Jukka Eskelinen
18.10.2016 Metsäretki Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueelle. Kaupungin virkamiehiä ja yhdistysten edustajia keskustelemassa maastossa suunnitelluista hakkuista.


Kuvassa: Jari Säkkinen, Hannu Putkonen, Alpo Härkönen (takana puhelimessa) Raimo Rajamäki ja Elsa Lankinen


Kuvassa: Alpo Härkönen, Raimo Rajamäki ja Jari Säkkinen